Pedagog

Specialpedagogiska insatser bidrar till att främja elevers lärande, hälsa och utveckling genom insatser på organisation, grupp och individnivå. Insatserna skall vara förebyggande och främjande och aktivt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Specialpedagogiska insatsen arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att:

  • med ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv undanröja hinder och skapa tillgängliga lärmiljöer samt belysa extra anpassningar
  • möjliggöra/stimulera kommunikation mellan personal och barn/elever för att främja en trygg och utvecklande lärmiljö med inflytande och delaktighet
  • främja positiva lärandesituationer utifrån varje elevs förutsättningar för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling  
  • ge stöd vid pedagogiska; utredningar, analyser, bedömningar, åtgärdsförslag, särskilt stöd samt utvärderingar för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
  • via handledning, utbildning och kollegialt lärande utveckla en lärande organisation
  • systematiskt och kontinuerligt utveckla verksamheten i en process


Anna Johansson Männikkö

Specialpedagog läs och skriv
Tel: 0970-8188 89
Mobil: 070-279 38 47
E-post


Knut Henriksson

Pedagog kommunikation
Tel: 0970-8188 71
Mobil: 072-200 79 62
E-post

 


Susanne Lyngmark

Pedagog tal, språk och grav språkstörning
Tel: 0970-8182 39
E-post


Tanja Martinsson

Pedagog språk
Tel: 0970-8181 78
Mobil: 070-279 38 48
E-post