Förskola

Enkät vårdnadshavare förskola

För att säkerställa en god kvalité i förskolan genomför Gällivare kommun en enkätundersökning till vårdnadshavare. En enkät i pappersformat har gått ut till alla vårdnadshavare men pga av införandet av ett nytt enkätsystem behöver den här enkät ersätta den gamla, vi önskar därför att ni trots att ni redan svarat på pappersenkäten tar er tid att svara på denna.  

Ditt svar är viktigt för oss!

Enkätsvaren används som en del i förskolans systematiska kvalitetsarbete och ligger tillgrund för framtida utvecklingsområden.

Enkäten ligger öppen från 28 maj till och med 16 juni.

Länk till enkät

 

Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg. Det första steget i det livslånga lärandet.

Anmälan

Du kan anmäla ditt barn till förskoleverksamheten om du arbetar, studerar, är föräldraledig eller aktivt söker arbete. Anmälan görs digitalt, se länk i menyn till vänster.

Avgift

Förskoleverksamheten regleras via maxtaxan. Länk till information om maxtaxan finns i menyn till höger.

Öppettider och stängningsdagar

Öppettider finns på respektive förskolas hemsida. 
Information om stängningsdagar  och samordnad verksamhet beslutas årligen av förvaltningchef (se läsårsplan).

Samordnad verksamhet innebär att förskoleverksamheten samordnas vid en förskola. Dessa dagar är planerings- och kompetensutvecklingsdagar för förskolans personal. Som vårdnadshavare har du rätt att vara föräldraledig vid dessa tillfällen. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Nedan finns allmän information om förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet. I menyn till vänster kan du hitta länkar till varje förskola med bilder och beskrivningar av verksamheterna.

Förskola (1-5 år)

Från och med att ett barn fyllt 1 år ska kommunen erbjuda förskola när vårdnadshavarna arbetar, studerar, är föräldralediga för annat barn eller arbetslösa. Arbetslösa och föräldralediga erbjuds förskola 15 timmar per vecka. 

Här kan du klicka och läsa mer om förskola på Skolverkets hemsida.

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan. 

Förskolan  har sedan 1998 en egen läroplan. I läroplanen framgår vilka mål och uppdrag förskolan har samt vilka förväntningar och krav vårdnadshavare kan ställa på verksamheten. I menyn till höger kan du klicka vidare till Skolverkets läroplaner.  Som ett komplement till läroplanen finns Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

Klicka här för att läsa mer om Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

Allmän förskola (3-5 år)

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds avgiftsfri allmän förskola 3 timmar per dag.  Verksamheten omfattar 525 timmar /år och följer skolåret (ej skollov). Även barn inom pedagogisk omsorg erbjuds dessa avgiftsfria timmar.

Här kan du klicka och läsa mer om allmän förskola.

Annan pedagogisk verksamhet (1-12 år)

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning på fyra olika verksamheter som vänder sig till barn upp till 12 år: pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.

Pedagogisk omsorg är ett allternativ till förskola eller fritidshem och kan bedrivas på olika sätt: i personalens hem, i flerfamiljslösning eller gemensam verksamhetslokal. Verksamheten omfattas inte av förskolan läroplan, men både läroplanen och skollagen är vägledande. Den pedagogiska omsorgen ska stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

I vänsterspalten finns ytterligare information om den pedagogiska verksamheten i Gällivare kommun.

Här kan du klicka och läsa mer om annan pedagogisk verksamhet.