Förskola

Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och familjedaghem (1-12 år). Det första steget i det livslånga lärandet.

Förskola (1-5 år)

Förskolan (dagis) har sedan 1998 en egen läroplan. Där det framgår vilka mål och uppdrag förskolan har och vilka förväntningar och krav som föräldrarna kan ställa på verksamheten.
En miljö utformad och utrustad för barns utveckling, lek och lärande samtidigt som den ska utmana, locka och inspirera till lek och lärande.

Pedagogisk omsorg (1-12 år)

Förskolans läroplan gäller inte för pedagogisk omsorg (familjedaghem) men skall vara vägledande för verksamheten. Dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem.
Verksamheten ska utformas och utvecklas utifrån familjedaghemmens särskilda förutsättningar. Dagbarnvårdarna inom samma område samarbetar och träffas regelbundet för gemensamma aktiviteter med barnen.

Allmän förskola (3-5 år)

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds avgiftsfri allmän förskola 3 timmar per dag. Verksamheten omfattar 525 timmar /år och följer skolåret (ej skollov). Även barn i familjedaghem erbjuds dessa avgiftsfria timmar.

Anmälan

Du kan anmäla ditt barn till förskoleverksamheten om du arbetar, studerar, är föräldraledig eller aktivt söker arbete.

Öppettider stängningsdagar

Öppettider finns på resp. förskolas hemsida. Information om stängningsdagar  och jourverksamhet beslutas årligen av BUoK-nämnden. (se läsårsplan).