Projektplan/ processbeskrivning

Arbetet bedrivs som ett projekt och är indelat i fem olika faser från direktiv, nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning, olika idéförslag till beslut.

FAS 1 omfattar kommunstyrelsens förarbete från idé till antagandet av en uppdragsbeskrivning
med syfte och direktiv. En projektorganisation, projektplan, kommunikationsplan och tidplan är framtagna med utgångspunkt i uppdragsbeskrivningen.

FAS 2 redovisar grundfakta i en nulägesbeskrivning av förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Gällivare kommun.

I FAS 3 presenterar styrgruppen olika idéförslag som medborgarna kan lämna in synpunkter på och även föreslå egna alternativ och förslag via kommunens hemsida eller skriftligen.

I FAS 4 beslutar styrgruppen om vilka av de olika idéförslagen de anser att det ska göras en fördjupad beskrivning och analys av. Förslagen bearbetas och kommer att beskriva:

*Lärmiljö/ lokaler
*Personalkompetensförsörjning
*Ekonomiska konsekvenser
*Riskanalys

I FAS 5 kommer de bearbetade förslagen att publiceras på kommunens hemsida, presenteras vid öppna frågestunder med medborgare och dialogmöten med föräldrar och personal.
Därefter tar styrgruppen ställning till vilket förslag de förordar. Detta förslag går ut på remiss.
Remissinstanserna avger yttrande om förslaget.

Styrgruppen tar del av remissyttrandena och beslutar om vilket förslag de förordar.

Detta förslag presenteras för Barn- utbildning och kulturnämnden som antar förslaget och föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget.

Kommunstyrelsen antar förslaget och föreslår kommunfullmäktige att ta beslut om förslaget.

Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta förslaget.