Beställa nybyggnadskarta

Situationsplanen i en lovsansökan är ett mycket viktigt underlag för att handläggaren ska kunna fatta beslut i ärendet.

Ett projekteringsunderlag

Kartan som utgör underlaget för situationsplanen är även ett projekteringsunderlag för dig och som visar dig de förutsättningar som finns och är därmed till stor hjälp för att bestämma placering av byggnaden, anpassning till mark och därmed planering av marken. 

Kartan kan ofta levereras både digitalt och i pappersform. Den redovisar detaljinformation med fastighetsgränser, detaljplanebestämmelser, marknivåer, anslutningspunkt för vatten- och avloppsanslutning med mera.  

Kartprodukter för bygglov

Vilken kartprodukt som ska användas beror på vilken typ av bygglovärende det rör sig om, i vilket område fastigheten är belägen, var på fastigheten byggnaden planeras, med mera. Det är handläggaren som avgör om informationen i situationsplanen är tillräcklig för att ärendet ska kunna behandlas.

Nybyggnadskarta används vid nybyggnation av huvudbyggnader och större tillbyggnader.

Förenklad nybyggnadskarta används vid mindre tillbyggnad och komplementbyggnader (till exempel garage).

Utdrag ur kartdatabas används för tillbyggnader och komplementbyggnader utanför planlagt område.

Vid ansökan om bygglov får en nybyggnadskarta normalt inte vara äldre än två år.

Beställ kartan i god tid

Kostnad för insänd beställning bestäms av vår taxa.

Tänk på att en insänd beställning som du av olika skäl inte vill eller har möjlighet att fullfölja, ändå kan innebär kostnader för dig. Vi har rätt att ta ut en avgift för vårt nerlagda arbete.

Kontakta oss

Nybyggnadskartan, beställer du hos Lantmäteriet i Gällivare. Besöksadress: Energiplan 3, 982 38 Gällivare. Du når dom på telefonnummer: 0970-787 44 alt. 0970-787 47