Uppehåll / Befrielse i sophämtningen

 

Uppehåll

§31 Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra månader.
Ansökan skall lämnas till renhållningsansvarig nämnd (Service- och tekniknämnden) senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.

OBS! Annat nyttjandetid gäller för permanentbostad, d.v.s. att fastigheten inte nyttjas under en sammanhängade tid om minst sex månader.

Ansökan om uppehåll är kostnadsfritt. 

Om upphållet i hämtningen beviljas, tas en fast avgift ut på 746 kr/år som skall täcka omkostnader för återvinningscentraler, miljöstationer, administration- och personalkostnader mm. Uppehåll kan beviljas maximalt i 5 år, därefter kan en ansökan om befrielse vara aktuell (se nedan).

Befrielse

 §32 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan till miljö- och byggnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Miljö- och byggnämnd skall översända kopia av beslutet till renhållningsansvariga nämnden.

Geografiskt läge och ödegård
Befrielse kan även beviljas efter ansökan till miljö- och byggnämnden om fastigheten inte nyttjas, så kallad ödefastighet eller på grund av det geografiska läget.

Länk till blanketter