Avfall & återvinning

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltning ansvarar för hushållens avfall och jämförligt hushållsavfall från företag. Vi driver också Kavahedens avfallsanläggning (sopstation) och sex återvinningscentraler på landsbygden samt sju miljöstationer. Numera läggs endast en liten del av allt avfall på deponi (soptipp). Det mesta återanvänds, går till behandlingsanläggningar för återvinning eller förbränns. Farligt avfall tas om hand särskilt så att skadliga ämnen inte skadar människan och miljö.

För att möjliggöra olika typer av behandling, ber vi dig om hjälp med att sortera ut farligt avfall, förpackningar och tidningar ur ditt hushållsavfall. Även grovsopor och verksamhetsavfall sorteras i olika fraktioner.

FÖRSLAG TILL NYA RENHÅLLNINGSORDNINGEN

Avfallsplan 2020-2024, Gällivare kommun

Föreskrifter om avfallshantering 

Bilaga A, Bilaga B, Bilaga C

Synpunkter kan mailas senast 19 juli 2020 till sam@gallivare.se  Märk yttrandet med diarienummer KSst/2019:59 avfallsplan