Avfall & återvinning

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltning ansvarar för hushållens avfall och jämförligt hushållsavfall från företag. Vi driver också Kavahedens avfallsanläggning (sopstation) och sex återvinningscentraler på landsbygden samt sju miljöstationer. Numera läggs endast en liten del av allt avfall på deponi (soptipp). Det mesta återanvänds, går till behandlingsanläggningar för återvinning eller förbränns. Farligt avfall tas om hand särskilt så att skadliga ämnen inte skadar människan och miljö.

För att möjliggöra olika typer av behandling, ber vi dig om hjälp med att sortera ut farligt avfall, förpackningar och tidningar ur ditt hushållsavfall. Även grovsopor och verksamhetsavfall sorteras i olika fraktioner.

 


Kontakt:

Miljö- och renhållningsingenjör
Minna Vesa
0970-818 000
E-post

Enhetschef
Per-Erik Suorra
0970-818 000