Uppehåll och Befrielse

Uppehåll i hämtning  §31

En ansökan om uppehåll kan göras för fastigheter som inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid på minst (4 månader för fritidshus) och (6 månader för permanentbostad).

OBS! Tömnings- betalningsperioden för fritidshus sker under sommar v. 22-39. Resten av året underhålles ej och bara den fasta avgiften uttags.

Ansökan om uppehåll är kostnadsfritt och ska lämnas till renhållningsansvarig nämnd (Service- och tekniknämnden) senast en månad (april) före den avsedda uppehållsperioden.

Om upphållet i hämtningen beviljas, kvarstår den fasta avgiften som skall täcka omkostnader för återvinningscentraler, miljöstationer, administration- och personalkostnader mm. Uppehåll kan beviljas maximalt i 5 år, därefter kan en ansökan om befrielse vara aktuell (se nedan).

 

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen §32

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan till miljö-, bygg och räddningsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Miljö-, bygg-  och räddningsnämnd skall översända kopia av beslutet till renhållningsansvariga nämnden.

Geografiskt läge och ödegård
Befrielse kan även beviljas efter ansökan till miljö-, bygg- och räddningsnämnden om fastigheten inte nyttjas, så kallad ödefastighet eller på grund av det geografiska läget.