Trafiksituationen på Björkmansheden

Arbeten med gator samt fjärrvärmeledningar kommer att pågå efter Norskavägen, Oljevägen samt anslutande gator under sommaren-hösten 2018.

Detta kommer att innebära trafikstörningar med begränsad framkomlighet samt tidvis helt avstängda vägar. Omledningen av trafiken kommer att ske och samtliga fastighetsägare kommer att ta sig fram till sina fastigheter.

Korsningen Härkvägen-Rajdvägen kommer att vara helt eller delvis stängd under vecka 21 – 24.

Löpande information kommer att finnas på Gällivare Kommuns hemsida, Facebook samt i Kometen

Trafikanter ombeds iaktta försiktighet och i den mån det är möjligt välja alternativa vägar.

 

Vid frågor kring projektet kontakta: Projektledare Agnetha Larsson 076-2826732