Brottsförebyggande arbete

Gällivare har ett lokalt s.k. Brottsförebyggande råd. I rådet sitter representanter från både Polisen och Gällivare kommun. Rådet arbetar både med långsiktiga åtgärder som ex. påverkar en persons benägenhet att begå brott. Oftast riktas detta arbete mot barn och ungdomar. Ett exempel är program mot skolfrånvaro. Ett annat exempel är åtgärder som förbättrar situationen för den som friges från fängelse.

Rådet arbetar också med åtgärder som minskar situationer som kan resultera i brottslighet. Det kan handla om åtgärder för att minska konflikter mellan personer t. ex. i en krogkö och åtgärder för att göra brotten svårare att utföra. Ett exempel är att flytta cykelställen i ett bostadsområde till ett ställe där många passerar.   

Ett samarbetsavtal finns undertecknat mellan kommunen och polisen. En led i detta arbete är att tillsammans lyfta fram prioriterade arbetsområden. De aktuella områdena är:

1. Ungdomar och droger/utanförskap

2. Vuxnas ansvarstagande gentemot alkohol och andra droger

3. Våld mot närstående

4. Tillgrepp och skadegörelse 

I BRÅs årliga handlingsplan specifiseras de konkreta åtgärder som varje verksamhet inom kommunen och polisen ska genomföra under året.


Kontakt:

Strateg Folkhälsa
Catharina Gustafsson
Tel: 0970-818 445