Ansökan minoritetsspråksmedel

Kriterier för ansökan av minoritetsspråksmedel

Gällivare Kommun har år 2015 erhållit minoritetsspråksmedel från staten
med 1 160 000 kr.

Länk till ansökningsblankett

Stadsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer för kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. 

I de kriterier kommunen följer ingår nedanstående lagar.

Lag (2009:600) Språklagen

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna (kommunens personal) har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (MInoritetspråkslagen)

17 § När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet enligt 2 a kap. 1 och 7 §§ skollagen (1985:1100), ska kommunen erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.
18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till personal som är kunnig i språket.

Kommunallagen kap 2 § 1 säger

1 § Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. I den grundläggande kompetensbestämmelsen ligger ett principiellt förbud mot att ge understöd åt enskilda, eftersom det i regel inte kan vara ett allmänt intresse att sådant understöd lämnas.

 I första hand ska medel tilldelas inom kommunen.