Meänkieli

1 aprilliä 2000 lähtien Jellivaaran kunnan aluheela jällaavat minuriteettikielilait joitten mukhaan yksityiselä oon oikeus käyttää saamen, suomen ja meänkieltä yhtheyksissä hallintoviranomhaisitten ja tuomioistuimitten kans. Lainsäätäntö oon osa isomasta satsauksesta kansalisille minuriteetile ja tarkotus oon lisätä niitten vaikutusmaholisuuksia ja vähentää niitten diskrimineerinkiä.

Käännös Meänkieli (Minoritetspolitiskt handlingsprogram
Tärkeätä tietoa (Viktig information meänkieli)
Oikeus tuele ja avule Sosiaalipalvelulain mukhaan (Socialtjänstlagen (SoL)
Aukea Kotipalvelu (Öppen hemtjänst broschyr)
Erityiset asumismallit vanheemille ja toimintaestetyile (särskilda boenseformer)