Serveringstillstånd

Från måndag den 1 mars 2021 ska alla serveringsställen oavsett om de har eller inte har serveringstillstånd för alkohol, stänga sin verksamhet för kunder från klockan 20.30.

Take Away, mat för avhämtning, är däremot fortsatt tillåten efter klockan 20.30.

Sedan den 20 november 2020 gäller begränsningar att servera alkohol enligt förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol.

Se mer information på Folkhälsomyndighetens webbsida

 

Gällivare kommun vill uppmärksamma Regeringens beslut om att från fredag 20 november 2020 är det inte tillåtet att sälja och servera alkohol från klockan 22.00. fram till klockan 11.00. (SFS 2020:956)

Läget i pandemin i Sverige är just nu kritiskt. Regeringen har därmed tagit beslut om att förbudet om försäljning och servering av alkohol ska gälla fram till utgången av februari 2021.

Förordningen om förbudet gäller inte på särskilda boenden (till exempel äldreboenden) eller rumsservering på hotell eller minibarer på hotellrum.

Myndighetens grund för bedömning finns i 3 § i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

Av 8 kap. 19 § 3 st. alkohollagen (2010:1622), AL, framgår att serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. Detta innebär att serveringsställen med serveringstillstånd ska vara utrymda senast klockan 22.30.

Om en serveringsrörelse önskar övergå till servering av lättdrycker och folköl fordras, för att bestämmelsen om utrymningen ska kunna upprätthållas, att rörelsen håller stängt viss tid efter att serveringsstället utrymts.

De tillståndshavare med serveringstillstånd som önskar återöppna serveringsstället efter nämnda tidsperiod är skyldiga att anmäla detta till kommunen i enlighet med 9 kap. 11 § AL. Detta med anledning av att det betraktas i alkohollagen som en sådan förändring i verksamheten som ska anmälas till kommunen.

I alkoholpolitiska kommissionen (SOU 1993:50, s. 129) framgår att en restaurang ska hållas stängd i en och en halvtimme, vilket Gällivare kommun har tolkat till klockan 23.30.

Hotellobby i angränsning till serveringsutrymme och pub ska utrymmas och avgränsas från klockan 22.00. till 11.00. när förbud av försäljning och servering av alkohol träder in.

Du som har serveringstillstånd och avser att återöppna din verksamhet efter klockan 22.00. måste anmälan detta till kommunen. Du kan öppna din verksamhet från klockan 23.30. för försäljning av alkoholfria alternativ och folköl.Vid frågor vänligen kontakta alkoholhandläggaren på tel 0970-818 538.

Kommunen är tillståndsmyndighet för serveringstillstånd, och utövar tillsammans med polisen även den omedelbara tillsynen över servering av alkoholdrycker.

Reglerna om servering och försäljning av alkohol finns i alkohollagen (2010:1622).
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som ska motverka alkoholrelaterade skador och olägenheter. Därför reglerar alkohollagen villkoren för att servering av alkohol ska få ske. Det krävs tillstånd för att servera alkohol i vinstsyfte och både den som är innehavare av serveringstillstånd samt den lokal som serveringen ska ske i ska vara lämpliga enligt alkohollagen. Det får inte heller uppkomma alkoholpolitiska olägenheter genom serveringen av alkohol.

Enligt 8 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) krävs inte serveringstillstånd om serveringen uppfyller följande kriterier:

 • 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
 • 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
 • 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Vid barförsäljning krävs serveringstillstånd för slutet sällskap

Handläggningstider från det att en komplett ansökan föreligger tills dess att beslut meddelas är:

 • Tillfällig servering till slutet sällskap                                      10 dagar
 • Tillfällig servering till allmänheten                                         1-3 månader
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap                           1-3 månader
 • Stadigvarande servering till allmänheten                              1-3 månader

 

Ansökningsavgifterna för de olika typerna av tillstånd är:

 • Tillfällig servering till slutet sällskap                                      1 271 kronor
 • Tillfällig servering till allmänheten                                         3 755 kronor
 • Stadigvarande servering till slutet sällskap                           8 107 kronor
 • Stadigvarande servering till allmänheten                              9 558 kronor

 Bankgiro: 754-1576, skriv avsändare i meddelanderutan.

 

Här finner du Gällivare kommuns regler för serveringstillstånd

Länk till utbildningsmaterial Alkohollagen och ansvarsfull alkoholservering


Kontakt:

Alkoholhandläggare

Ingela Paulisdotter
Tel: 0970-818 538
ingela.paulisdotter@gallivare.se