Revisionen i Gällivare kommun

Den kommunala revisionen är fullmäktiges eget kontrollorgan. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska hur kommunstyrelsen, de övriga nämnderna samt de kommunala företagen fullgör sitt uppdrag från fullmäktige.

Att vara revisor i kommunen är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet årligen granska den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen och nämnderna.

Revisionsarbetet innebär att granska och bedöma om fullmäktiges beslut efterlevs. Revisorerna prövar om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt att räkenskaperna är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten når de politiskt uppställda målen till en rimlig kostnad.

Länk till revisionsplan för Gällivare kommunrevision 2017

 


Ordförande:

Tommy Nyström
Tel: 0970-818 000

Vice ordförande:

Sven-Erik (Eko) Nilsson
Tel: 0970-301 50
Mobil: 070-216 91 64
E-post

 

Eva Nyström
Tel: 0970-23894
Mobil: 072-244 84 51
E-post

Rune Hedberg
Tel: 0970-161 16
Mobil:070-302 23 60
E-post

Börje Johansson
Mobil: 073-072 53 40