God man, förvaltare, förmyndare

God man, förvaltare och förmyndare är olika typer av ställföreträdare. Här kan du läsa mer om de olika ställföreträdarens roll.

God man och förvaltare

En person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller i övrigt ta hand om sina personliga angelägenheter kan ansöka hos tingsrätten om att få en god man eller förvaltare.

Anledningen ska vara att personen inte själv klarar detta på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande.

Att få hjälp av en god man eller förvaltare är ett stort ingrepp i en människas liv. Tingsrätten ska därför utreda och säkerställa att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt genom till exempel fullmakt, framtidsfullmakt, anhöriges behörighet eller andra stödinsatser som samhället kan erbjuda.

Läs mer om framtidsfullmakter och anhöriges behörighet nedanför.
Mer information om god man och förvaltare finns under allmän information om god man och förvaltare.

Förmyndare

Ett barn, dvs en person under 18 år, kan inte företräda sig själv i olika sammanhang och behöver därför en ställföreträdare. Föräldrar är normalt vårdnadshavare för sina barn, och vårdnadshavarna är också oftast förmyndare och företräder barnet i juridiska angelägenheter och förvaltar barnets ekonomi. Det lagrum som reglerar förhållandet mellan barn och förälder finns i Föräldrabalken.

Huvudregeln i Föräldrabalken är att förmyndarna har fri förvaltning, vilket innebär att förmyndarna, under skadeståndsansvar, själva bestämmer över hur barnets tillgångar ska användas eller placeras.Här finns informationsblad om barn med tillgångar

En underårig kan få en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd av tingsrätten om förmyndarna är avlidna eller av annan anledning inte kan fullgöra vårdnaden. I vissa situationer kan en underårig behöva en tillfällig god man, till exempel om både barn och förmyndaren är delägare i samma dödsbo, om barnet ska köpa en fastighet eller bostadsrätt tillsammans med en förmyndare  eller om den underåriga och förmyndaren i en annan situation har motstridiga intressen.

Framtidsfullmakter

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag om framtidsfullmakter i kraft. Lagen innebär att det under vissa förutsättningar går att utse en fullmaktshavare som i framtiden kan företräda den som inte längre kan företräda sig själv.

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis demens, som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ekonomi. Behovet av hjälp ökar med allt fler äldre i befolkningen. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det.

En framtidsfullmakt är en fullmakt för en annan person att ha hand om fullmaktsgivarens personliga eller ekonomiska angelägenheter när denne inte längre kan det själv. Fullmaktshavaren avgör när fullmakten träder i kraft men det ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol. Fullmaktshavaren ska ha en plikt att vara lojal mot och samråda med fullmaktsgivaren, som också ska få utse en särskild granskare. Granskaren och överförmyndaren ska ha rätt att begära redovisning av uppdraget och få agera om fullmaktshavaren till exempel missbrukar sitt förtroende.

Anhöriges behörighet

Från och med den 1 juli 2017 behövs inte längre fullmakt för att en nära anhörig i vardagliga situationer ska kunna företräda en person som efter 18-årsdagen blir beslutsoförmågan. Detta innebär att anhöriga kan vidta vardaglige rättshandlingar för den personens räkning. Detta gäller till exempel inköp, tecknade av hemförsäkring, ansökan om bidrag och betalning av räkningar. Regleringen avser inte större åtgärder så som försäljning av egendom eller process i domstol. Om anhöriga inte vill eller kan hjälpa till med dessa saker kan en god man ansöka om insatser för att tillgodose dessa behov. Rätten att företräda en anhörig försvinner om det finns ett godmanskap eller en fullmakt som gäller de frågorna.

Bestämmelser om framtidfullmakter och anhöriges behörighet att företräda en som efter 18 års-dagen blir beslutsoförmågan finns i 17:e kapitel i föräldrabalken (FB).

 


Kontakt:

Överförmynderiet
Tel: 0970-81 80 00

Telefontid alla vardagar utom onsdag klockan 09.30-11.00
Onsdag kl 13.00-14.30

Handläggare
Annetthe Ericsson
Tel: 0970-81 82 49

Handläggare
Linda Berglund   
Tel: 0970-81 81 21      


Handläggare/Sekreterare
Trine Louise Jacobsen
Tel: 0970-81 81 31

Granskare
Maria Wåhlström
Tel: 0970-81 81 26

E-post:
overformyndaren@gallivare.se

Besöksadress:

Kommunkontoret, Gällivare

Besök:
Enligt överenskommelse