Anmälan från socialnämnd eller sjukvården

Om personal vid socialförvaltningen eller inom sjukvården får kännedom om en enskild som bedöms vara i behov av hjälp med att "bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person" ska de anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden.

Anmälan handläggs och utreds av överförmyndarnämnden som sedan avgör om nämnden ska ansöka om godmanskap/förvaltarskap hos tingsrätten. Nämnden kan också ge förslag på en god man/förvaltare.