Arvode för uppdraget

Den gode mannen eller förvaltaren har rätt till ett arvode för sitt uppdrag.

Huvudregeln är att det är huvudmannen som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att huvudmannens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp (88 600 kronor för 2016) eller att huvudmannens inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp (prisbasbeloppet för år 2017 är 44 800 kronor).I annat fall ska kommunen stå för arvodet. Om huvudmannen till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet, kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan överförmyndarnämnden göra undantag från huvudregeln.

Om huvudmannen enligt beslut ska betala arvodet ska ställföreträdaren betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket för huvudmannens räkning. Se mera hur du gör detta i Skatteverkets informationsbrochyr för gode män och förvaltare.

Arvodets storlek

Överförmyndarnämnden har antagit riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning. Beslut om arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp och fattas av överförmyndarnämnden i samband med att årsräkningen granskas. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår handläggarna från förordnandets omfattning och vad uppdraget har inneburit mot bakgrund av uppgifterna i årsräkningen och årsredogörelsen. En god man/förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det på förhand. 

Länk till arvodesriktlinjerna.