Arvode för uppdraget

God man/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget enligt 12 kap 16 § föräldrabalken

Huvudregeln är att det är den enskilde själv som ska betala arvodet och ersättningen. En förutsättning är att den enskildes tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp (93 000 kronor för 2019) eller att den enskildes inkomst före avdrag för skatt överstiger 2,65 prisbasbelopp (prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor).I annat fall ska kommunen stå för arvodet. Om den enskilde till viss del kommer över någon av gränserna kan endast den del som överstiger tas i anspråk för arvodet, kommunen betalar resterande del. Om särskilda skäl finns kan överförmyndarnämnden göra undantag från huvudregeln.

Om den enskilde enligt beslut ska betala arvodet ska ställföreträdaren betala in skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket för den enskildes räkning. Se mera hur du gör detta i Skatteverkets informationsbrochyr för gode män och förvaltare.

Arvodets storlek

Överförmyndarnämnden följer de riktlinjer som SKL (Sveriges kommuner och landsting) rekommenderar för fastställande av arvode och ersättning. Beslut om arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp och fattas av överförmyndarnämnden i samband med att årsräkningen granskas. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår handläggarna från förordnandets omfattning och vad uppdraget har inneburit mot bakgrund av uppgifterna i årsräkningen och årsredogörelsen. En god man/förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det på förhand. 

Här hittar Ni SKLs förslag till ersättning/arvode