Gode mannens/förvaltarens uppdrag

En god man/förvaltare kan ge huvudmannen hjälp inom tre olika huvudområden. Områdena är bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Bevaka rätt
innebär att gode mannen/förvaltaren ser till att huvudmannens allmänna rättigheter i samhället tillgodoses och till exempel
  • ansöker om stödinsatser hos socialförvaltningen och försäkringskassan (hemtjänst, omsorgsboende, kontaktperson, färdtjänst, personlig assistans m.m
  • ansöker om bostadsbidrag och andra ekonomiska stöd
  • ansöker om skuldsanering
  • överklagar myndighetsbeslut som framstår som felaktiga
  • företräder huvudmannen vid hyresavtal eller försäljning av bostad
  • bevakar huvudmannens rätt i dödsbo. Information bevaka rätt i dödsbo.
Förvalta egendom

innebär att gode mannen/förvaltaren förvaltar egendom som tillhör huvudmannen och till exempel

  • betalar räkningar
  • lämnar fickpengar till huvudmannen eller den som sköter dagliga inköp
  • ser till att egendomen är försäkrad
  • ser till att inkomster och sparkapital är tryggt placerade och ger skälig avkastning
Sörja för person

innebär att gode mannen/förvaltaren håller sig välinformerad om huvudmannens personliga situation och eventuella behov av ytterligare stöd, hjälp och omvårdnad och till exempel

 • vid regelbundna besök hos huvudmannen och/eller kontakt med anhöriga, vård- och boendepersonal ser till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god omsorg samt så hög livskvalité som möjligt
 • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning, fritidsverksamhet och annan rekreation
 • motverkar ensamhet och ansöker om kontaktperson eller besöksverksamhet
 • hjälper huvudmannen att ta beslut om lämpligt boende, utbildning och rekreation.
 • gode mannen/förvaltaren ska givetvis regelbundet besöka huvudmannen men det ingår inte i uppdraget att agera kontaktperson, städhjälp, handla mat eller liknande. Däremot ska gode mannen/förvaltaren se till att någon annan anlitas för att göra detta (till exempel söka kontaktperson, personlig assistans eller hemtjänst).

Det är tingsrätten som beslutar om godmanskapet/förvaltarskapet ska omfatta alla tre områden eller enbart ett eller två områden. Omfattningen framgår också av det registerutdrag som överförmyndarnämnden skickar ut till gode mannen/förvaltaren vid uppstart av uppdraget.