Att ansöka om god man/förvaltare

En person som är i behov av hjälp med att "bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och eller/sörja för sin person" kan ansöka om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap. 

Ansökan kan göras av den enskilde samt av nära anhöriga till den enskilde. Ansökan ska skickas till Gällivare tingsrätt. 

Tingsrätten utreder ansökan vilket vanligtvis innebär att den enskilde själv, dennes make/sambo och barn samt överförmyndarnämnden får tillfälle att yttra sig. Även andra närstående samt socialförvaltningen får yttra sig om det behövs. Finns det inget förslag på vem som ska bli god man/förvaltare i ansökan lämnar överförmyndarnämnden ett sådant förslag.

Tingsrätten fattar därefter ett beslut om godmanskap/förvaltarskap ska anordnas och vem som förordnas till uppdraget. Det tar vanligtvis 4-6 månader att få en god man/förvaltare från det att ansökan görs. Om det är mer bråttom kan man begära att tingsrätten fattar ett interimistiskt beslut.

Det kostar ingenting att ansöka om god man/förvaltare.

Ansöka om god man/förvaltare
Egen ansökan om god man/förvaltare
Anhöriges ansökan om god man/förvaltare