Otillåten sammanblandning av medel

Enligt 12 kap 6 § föräldrabalken skall förmyndare, gode män och förvaltare se till att pengar och värdepapper som tillhör den enskilde förvaras så att de inte sammanblandas med tillgångar som ställföreträdaren annars förvaltar. Detta innefattar även ställföreträdarens egna tillgångar.  

Under senare tid har överförmyndarnämnden i tillsynsverksamheten uppmärksammat sammanblandning av ställföreträdares och huvudmäns tillgångar. Överförmyndarnämnden vill därför påminna om att det strider mot lag att blanda samman huvudmannens pengar och värdepapper med andra tillgångar. Det gäller både ställföreträdarens egna tillgångar och tillgångar som tillhör någon annan som ställföreträdaren bistår.

Att tillgångar som tillhör olika personer inte får blandas innebär även att man som ställföreträdare inte får göra utlägg för sin huvudman. Det är inte heller tillåtet att betala huvudmannens räkningar genom sitt eget bankkonto eller att föra över huvudmannens medel till sitt eget bankkonto för att senare kunna använda sitt eget bankomatkort för huvudmannens betalningar.

Upptäckt sammanblandning vid årsräkningsgranskningen kan detta innebära granskningsanmärkning och kan även leda till entledigande från uppdraget.