Stöd till anhöriga

Anhörigstödet är till för dig som stöttar eller vårdar en närstående.
Du kan ha en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller kanske ett missbruk/beroende.

I juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen ( 5 kap 10 § SoL).  Bestämmelsen säger: "Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för den som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder."

Vår ambition är att du skall få stöd som är anpassat för dig och dina behov. Därför pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla anhörigstödet.

Vad innebär stöd till anhöriga?
Stödet  till anhöriga  ska genomsyra hela verksamheten i Socaltjänsten. All personal ska bemöta Dig som anhörig  på ett bra sätt.  Den kunskap som Du har om Din närstående  ska tas tillvara, du ska känna dig delaktig och Du ska känna att Du blir sedd. Du ska också kunna få råd, stöd och information  och avkoppling om Du känner att Du behöver det.
Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av samtal, anhöriggrupp, möjlighet till egen tid/en stunds avlösning (Öppen Gästis), information eller utbildning men också Må bra aktiviteter.Vi har en anhörigkonsulent och en anhörigstödjare som kan hjälpa dig att få rätt stöd.
En del av insatserna vi erbjuder är öppna för alla och agiftsfria. För andra insatser behövs ett beslut från biståndshandläggare och du kan behöva betala en avgift. 

Stöd som riktar sig till din närstående men som indirekt blir ett stöd för dig som anhörig kan vara olika former av avlösning, som avlösning i hemmet, korttidsvistelse eller växelvård. De här insatserna är behovsprövade vilket betyder att din närstående måste ansöka om dessa. Mer information om stödinsatser som din närstående kan ansöka om hittar du under rubriken Gemensam biståndsenhet.

 

 

  


Anhörigkonsulent:
Hantverkargatan 9
982 31 Gällivare
Tel: 0970-818 242
Mobil: 070-655 0560

Kontakt Anhörigcenter

Anhörigstödjare:
Eva-Marie Hjärtström
Tel: 0970-818 714

Anhörigkonsulent:
Linda Henriksson
Tel: 0970-818242, 070-6550560

Foldrar:
Anhörigstödet i Gällivare kommun
Anhörigstöd på finska
Anhörigstöd på meänkieli
Anhörigstöd på nordsamiska
Anhörigstöd på lulesamiska