FAQ: Utbyggnad

Nedan har vi samlat regelbundet återkommande frågor som vi besvarat, som berör utbyggnad av vårt fibernät. Frågorna är ordnade i olika kategorier för att göra det lättare att hitta det ni söker.

Frågekategorier:
  1. När blir det färdigt?
  2. Arbeten i semestertider.
  3. Områden
  4. Avgifter och avtal
  5. Fastigheten
  6. Markåterställning
  7. Intresseanälan

 

Frågor

Svar

1. När blir det färdigt?

Vi vet inte hur länge det dröjer tills vi kan använda vår anslutning. Vi måste ta andra abonnemnang i väntan på fiber.

Kan vi binda upp oss på annat?

Vi ansluter er utan kostnad och det är först vid aktivering av anslutningen som ni behöver betala något. Det är därmed möjligt att vänta med att aktivera fiberanslutningen till dess att ert nuvarande abonnemang löper ut. Så länge er fiberanslutning inte är aktiv kostar den inte något. Ni väljer alltså själv när ni vill börja använda er färdiga fiberanslutning och behöver inte betala för dubbla abonnemang. Att binda upp sig på ett annat abonnemang i väntan på att fiberanslutningen ska bli klar är därmed upp till var och en att avgöra.

På vårt område har de börjat gräva fiber för flera år sen, det är fortfarande inte färdigt.

Varför blir det aldrig färdigt?

De områden som har dragit ut på tiden i flera år, och som förmodligen medfört mest frågetecken, är områden där vi samförlagt fiber i andras schakt. Det handlar främst om infrastrukturupprustningar i tätort som Service- & Teknikförvaltningen (SoT) genomfört samt nya elnät som Vattenfall bygger ute i lands- & glesbygd.

Fördelen med samförläggning är att de som utför arbeten i dessa områden/byar lägger ner hela eller delar av den fiberkanalisation vi annars skulle ha behövt gräva ner själv. Därmed behöver vi inte gräva två gånger på samma ställe vilket sparar en hel del pengar och ger mindre besvär för de boende i ett område.

Allt är dock inte smärtfritt med samförläggningar, exempelvis har det förekommit stora förseningar i projekten i både tätort och på landsbygd. Trots att delar av fiberkanalisationen grävts ner i ett tidigt skede, kan inte vi gå vidare och färdigställa anslutningarna innan samförläggningsentreprenaden är färdig. Samförläggningen måste vara besiktad/godkänd och vi behöver få slutdokumentation på arbetet, innan vi kan påbörja vår egen del och färdigställa anslutningarna.

Utbyggnaden i vårt område är nu färdigt.

När kan vi börja surfa?

De områden som är färdigställda måste aktiveras på stadsnätet för att ni ska kunna börja använda er anslutning.

I nuläget pågår arbeten med de nya stadsnätsservrarna. Det nya stadsnätet beräknas vara i bruk under hösten 2018. Först då kommer de första kunderna kunna beställa tjänster.

2. Arbeten i semestertider:

Arbetet har påbörjats på vårt område men vi har inte skrivit på markavtalet och är bortresta.

Kommer vi bli utan fiber?

Arbetena pågår under några månaders tid. Om ett markavtal ännu inte hunnit nå entreprenören när arbetet för fastigheten är tänkt att påbörjas så är det ingen panik. Entreprenören gräver fram till tomtgräns och tar sen tomtschakt för er fastighet i ett senare skede innan arbetena avslutas i det berörda området. OBS! Ni bör ändå skicka in ert avtal i god tid.

Kommunen är väldigt angelägna att alla som bor i de berörda områdena skaffar fiber. Har vi inte fått in ert markavtal söker vi kontakt med er. Endast om ni själva väljer att aktivt, tacka nej, kommer ni bli utan.

Har vi inte fått ett svar tar vi kontakt med berörda fastighetsägare för underskrift på markavtalet eller ett aktivt nej.

3. Områden:

När kommer ni att bygga ut till mitt område?

Under utbyggnadsplan ser ni arbetet i olika områdena är planerat att starta och hur långt arbetet kommit. Vi vet att bredbandsanslutningar via ADSL är minst sagt bristfällig på ett flertal områden och det är också en av punkterna vi tar hänsyn till vid prioritering av områden.

Varför får mina grannarna en gata bort fiber, men inte jag?

I vissa områden i tätorten är det redan idag utbyggt fiber från Telia. Det är då Telia som ni ska vända er till gällande anslutning av er fastighet.

Mitt område är med i utbyggnaden, men de har grävt hos alla grannar men inte hos oss.

Har de glömt bort oss?

Om ingen varit hemma när entreprenören varit hem till er hoppar de tillfälligt över er för att inte bli stillastående och dras med förseningar.

Ni kommer bli kontaktade senare under arbetet i ert område.

De som entreprenörerna ej kommer även vi själva att försöka nå.

Vad händer när vi valt att skaffa fiber?

Fiberanslutningarna görs i tre steg:

  1. Markarbeten – Ett rör grävs ner från ett fördelningsskåp på området fram till alla fastigheter. Röret avslutas i en fasadbox på utsidan av huset.
  2. Fiberarbeten – En fiberkabel blåses ut i röret, från fördelningsskåp fram till fasadbox. Från fasadboxen dras en fiberkabel fram till en konverter som installeras inne i huset.
  3. Aktivering av anslutning – De färdiga anslutningarna aktiveras i stadsnätets centrala system.

När börjar de gräva på min tomt?

Vi kan inte med säkerhet säga när en enskild fastighet får fiber grävt fram till husfasaden. Ni kommer att bli kontaktade av entreprenören på området.

Vart kommer anslutningen att gå?

Vissa har fått avtal med färdiga kartor på förhand och andra blir kontaktade per telefon och dörrknackning. Hur ni blir kontaktade beror på vilken entreprenör som arbetar på ert område. Då kommer de även att se över vart det är lämpligt att gräva på er fastighet.

4. Avgifter & avtal:

Vad kostar det att skaffa en anslutning?

Bostadshus:

Startavgift: 2000 kr

Nätavgift: 50 kr/mån

För fritidshus och företag är avgifterna inte fastställda. Vi återkommer när kommunfullmäktige har fastställt avgifterna för dessa.

Vad ingår i anslutningsavgiften?

I anslutningsavgiften ingår en komplett fiberanslutning, inklusive schaktning fram till hus/byggnad samt installation av aktiv utrustning.

Hur ser avtalet ut som man ska underteckna?

Klicka här för att se avtalet

Måste jag fortsätta betala om jag avslutar mina abonnemang?

Nej! Nätavgiften betalas endast så länge anslutningen används. Om du avaktiverar din anslutning kommer även avgiften att upphöra.

5. Fastigheten:

De har sprayat utanför vårt hus, men där går det ledningar i marken.

Tänker de gräva där?

Kort svar: Nej!

Långt svar: När det ska grävas i ett område begär entreprenörerna kabelutsättning via ledningskollen. En tekniker är sedan ut på platsen och märker ut alla ledningar (el, telefoni, fjärrvärme mm) som ligger i marken så att grävmaskinsförare m.fl. inte ska råka skada befintliga ledningar när de ska gräva fiber till er.

Kan jag ansluta mitt fritidshus till stadsnätet?

Ja, det kommer att vara möjligt om fritidshuset ligger i ett område som byggs ut. Det är viktigt att påpeka att anslutningsavgiften på 2 000 kr gäller för hushåll, det vill säga där det bor någon permanent. Vilka anslutningsavgifter som kommer att gälla för fritidshus är inte bestämt.

Får jag välja vart i huset fibern dras in?

Fibern dras från tomtgränsen till närmaste fasaden i anslutning till varmställd boyta (ej våtrum, kök eller garage).

Hur djupt gräver ni?

Mikroröret som fibern ligger i är 7 mm i diameter och grävs ner 30-40 cm under markytan. Vid fasad går mikroröret upp genom ett skyddsrör och ansluter till fasadboxen som monteras ca 1 meter ovan marken från fasadboxen borras ett hål som ansluter till en konverter på insidan. Till konvertern ansluts sen dator, TV, telefoner m.m.

 

Figurtext: Illustration på slangen, fasadboxen och konvertern (mediaomvandlaren) är placerade på fastighet.

6. Markåterställning:

 

När åtgärdas vår gräsmatta efter grävarbetena?

Återställning genomförs inte förrän alla andra arbeten med kanalisationen är färdiga.

Hinner det bli tjäle i marken återupptas återställningen efterföljande år när marken tinat. Då det är många fastigheter som berörs ber vi om överseende med att det kan dröja.

Alla fastigheter ska återställas för att vi ska godkänna slutbesiktningen av varje entreprenad.

7. Intresseanmälan

 

Vi har inte gjort någon intresseanmälan. Kommer vi bli utan fiber?

Om det redan är bestämt att det ska grävas i det område ni bor kommer även ni bli erbjudna fiber.

Varför ska vi göra intresseanmälan?

 Underlaget från intresseanmälningarna kan användas vid prioritering av områden för fiberutbyggnad och som underlag vid ansökningar till Landsbygdsprogrammet.