Frågor och svar om fiberutbyggnaden

Områden

När kommer ni att bygga ut till mitt område?

Under rubrikerna Tätorterna och Landsbygden finns grova utbyggnadsplaner som ger en indikation på när de olika områdena byggs ut. Vi vet att bredbandsanslutningar via ADSL är minst sagt bristfällig på ett flertal områden och det är också en av punkterna vi tar hänsyn till vid prioritering av områden.

Vad har ni byggt under 2016?

Under 2016 har vi förberett för fiberanslutningar på Forsvallen och den del av Björkmansheden där arbete med gator och VA har pågått. Dessa anslutningar räknar vi med att färdigställa under 2017. 

På landsbygden har samförläggningar med Vattenfall fortsatt i Ullatti och nya arbeten påbörjats i Markitta, Kronsågen och på norra sidan av Vassaraträsket.

Vad händer på Karhakkaområdet där ni har förberett för fiberanslutningar?

I samband med de upprustningar av övrig kommunal infrastruktur som påbörjades 2015, har kommunen lagt ner kanalisation för fiber fram till tomtgräns på alla fastigheter.

Den ursprungliga planen var att färdigställa anslutningarna under 2016, men vi har väntat på att de befintliga entreprenaderna ska avslutas och att vi ska få in nödvändig dokumentation. Detta har vi fått först i slutet på augusti och har därför inte haft möjlighet att göra klart området som planerat. Dessa anslutningar räknar vi istället med att färdigställa under 2017.

Fastigheten

Kan jag ansluta mitt fritidshus till stadsnätet?

Ja, det kommer att vara möjligt om fritidshuset ligger i ett område som byggs ut. Det är viktigt att påpeka att anslutningsavgiften på 2 000 kr gäller för hushåll, det vill säga där det bor någon permanent. Vilka anslutningsavgifter som kommer att gälla för fritidshus är inte bestämt.

Avgifter

Vad ingår i anslutningsavgiften?

I anslutningsavgiften ingår en komplett fiberanslutning, inklusive schaktning fram till hus/byggnad samt installation av aktiv utrustning.

Tjänster

Kommer nätet att vara ett öppet nät där man själv fritt kan välja tjänsteleverantör?

Ja, Gällivare kommuns stadsnät kommer att vara öppet, vilket innebär att alla tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster på lika villkor. Du kan fritt välja mellan de tjänsteleverantörer som säljer sina tjänster (internet, telefoni, tv) via kommunens nät.


Bredbandssamordnare
Jonas Olsson
E-post

Delprojektledare
Stefan Kostenniemi
E-post

Projektadministratör
Eva Engman
E-post