Så fungerar det

 

Stadsnätet

 

Passivt nät

Det passiva nätet är allt som finns mellan stadsnätets servrar och konvertern vid varje enskild fastighetsanslutning. Det är all den fysiska infrastrukturen som data ska transporteras genom för att nå fram till datorn eller TV-apparaten. 

   

Aktivt nät

När det passiva nätet är färidställt kan anslutningarna tas i drift i det aktiva nätet (dunderNET)

Det aktiva nätet är den kommunikationsoperatör och den aktiva utrustning som gör det möjligt för tjänsteleverantörerna att tillhandahålla tjänster och i det kommunala stadsnätet.

 

   

Tjänsteleverantörer

Alla tjänster (internet, TV, telefon, larm odyl) besäller ni via en tjänsteleverantör. Gällivares stadsnät är ett öppet nät, vilket innebär att slutkunderna kan välja mellan olika tjänster från olika leverantörer. DunderNET tillhandahåller inga egna tjänster. Se tillgängliga tjänster här.

   

1. Inför utbyggnaden

Projektering

Vi hämtar in kartunderlag för området som ska byggas ut. Allt från befintliga ledningsnät, terräng, befolkningsunderlag och intresseanmälningar. Utifrån detta ritas sedan hela fibernätet i området upp digitalt.

Samförläggning

Om andra infrastrukturarbeten gör i området försöker vi samförlägga så stor del av nätet som möjligt. Samförläggning innebär att istället för att gräva upp samma ställe två gånger så lägger vi ner våra ledningar när andra aktörer utför sina grävarbeten. Främst handlar det om samförlägging med Service- och Teknikförvaltningen (upprustningar av gator, gatubelysning och VA-ledningar) samt Vattenfall (ombyggnad av elnät).

Upphandling

När projekteringen och eventuella samförläggningar är färdiga genomförs en upphandling, där entreprenörer lämnar offert på att genomföra arbetet.

2. Passivt nät byggs ut

Ett område ska få fiber utbyggt. Mellan den centrala noden och fastigheterna i området ska ett nytt nät byggas. Det här är vad som väntar de boende i området.

Fibernät från nod till slutkund.

Bild som visar det fysiska nätet, från central nod med stadsnätets servrar ut till fiberanslutningen på fastigheterna. Klicka på bilden för att se en fullstor bild.

Installation: Fasadbox och mediaomvandlare

Entreprenörerna gör hembesök hos samtliga fastighetsägare, för samråd med fastighetsägarna om möjliga placeringar av utrustning och kommande tomtschakt. Under besöket gör de även installationer inomhus och utomhus.

Alla får en fasadbox monterat på utsidan av huset och de som vill ha en aktiv anslutning som är klar att använda från start får även en mediaomvandlare på insidan.

Mediaomvandlaren placeras i ett rum som inte är kallställt eller våtrum, och ligger med yttervägg angränsande till det anslutande områdesnätet eller av andra skäl innebär närmast lämpliga väg att genomföra tomtschakt. Fasadboxen placeras på utsidan av samma vägg med ett rör som sammanbinder dem.

Tomtschakt

I samband med placeringen av fasadboxen har entreprenören och fastighetsägaren kommit överens om en lämplig placering av fiberkanalisationen mellan fassadboxen och områdesnätet ute i gatan. Ett rör grävs eller plöjs ner mellan bostaden och gatan.

Obs! Återställningsarbeten görs generellt i ett senare skede.

Ska ni gräva själv på er fastighet? Tryck här för att komma till instruktionerna.

Områdesnät/Gatuschakt

I området gräver, fräser och plöjer vi ner kanalisation, kopplingsskåp och brunnar i området. Skåpen och brunnarna kallas FOS-punkter eller fördelningsnod och binder samman områdesnätet med inkommande stamfiber. 

Fiberblåsning

När all kanalisation är nergrävd och sammankopplad blåser entreprenören ut fiber från fördelningsnoderna till varje fasadbox. Ändarna svetsas samman med kontakter och kopplas in bägge ändarna.

Stamfiber

För att fiberanslutningarna ska fungera måste det finnas stamkabel som ansluter området med stadsnätets servrar i den centrala noden. Rör grävs ner från fördelningsnoderna ut till befintligt stamnät. Kablar dras genom rören och skarvas samman.

Markåterställning

När markarbetena är färdiga och fibern är utblåst kan marken återställas till befintligt skick. Om det hinner bli tjäle innan övriga arbeten är slutförda, avbryts arbetet och återupptas sommaren året därpå när tjälen försvunnit.

OBS! När återställning genomförs och vilken ordning olika moment utförs i, varierar mellan olika entreprenörer och områden. 

Avslutad entreprenad

Efter alla arbeten är färdiga besiktas området. När arbetena är godkända kan området fasas in i stadsnätet.

3. Driftsättning i det aktiva nätet

När fiberanslutningen är färdig ska den driftsättas i stadsnätet. Innan det är möjligt är det en del som ska ske.

Inför driftsättningen

När allt arbete är färdigställt, besiktat och godkännt i området börjar arbetet bakom kulisserna. Vi tar in slutdokumentation och registrerar allt i våra system. När alla dokumentation kan vi ta området i drift.

Nu är din fiberanslutning färdig

Den första lampan på er konverter ändrar färg från röd till grön och i brevlådan dimper det ner ett vykort, som meddelar er att anslutningen är tagen i drift i dunderNET.

4. Komma igång

Klicka här för att se vad ni ska göra när anslutningen är färdig.


Varför fiber?

Goda anledningar till att skaffa en fiberanslutning.

 • Framtidssäker: Fiber är en teknik som enkelt kan uppgraderas för framtidens behov.
 • Billigare att använda: Fiber har ofta billigare abonemang än andra tekniker med likvärdig kapacitet. 
 • Bättre mobiltäckning: Med ett trådlös nätverk kan ni ringa vanliga telefonsamtal via er internetanslutning. OBS! Det kräver dock en mobiltelefon som stödjer Wi-Fi samtal.
 • Obegränsad surfmängd: Kostnaden för internet via fiber styrs av den maximala hastigheten.
 • Högre fastighetsvärde: Tiilgången till internet och telefoni kan vara en avgörande faktor vid husköp och påverkar fastighetsvärdet.
 • Telefonnätet avvecklas: Telefoni och internet försvinner när telefonnätet avvecklas. Fiber erbjuder samma funktioner.
 • Kostnadsfri anslutning: I Gällivare kommun bygger vi kostnadsfritt anslutningen. Först när ni börjar använda er anslutning behöver ni betala något.
 • Efteranslutning kan bli dyrt: Den som aktivt tackar nej till en kostnadsfri anslutning, får själv bekosta grävning från avlämningspunkt fram till fasad samt övriga arbetskosntader som det medför.

Kostnader

Vad ingår när jag skaffar fiber i samband med utbyggnaden av stadsnätet?

Kostnadsfritt

 • Grävning fram till fasad
 • Installation av fasadbox

När din anslutning inte används betalas inga avgifter. Det gäller även om du en dag skulle välja att avsluta din anslutning.

Kostar

 • Mediaomvandlare
 • Aktivering av anslutning

För detta betalas 2000 kr i startavgift samt 50 kr/mån i nätavgift.

Kostnader därutöver beror på vilka tjänster den enskilde kunden väljer, exempelvis tv, internet, telefoni etc.

Efteranslutning

De som aktivt väljer att de inte vill få en kostnadsfri grävning fram till fasad, kan även de efteransluta sig. Efteranslutning är sker till självkostnadspris.

Vi är måna om att så många som möjligt förbereder sitt hus för fiber, även om de sedan väljer att inte aktivera anslutningen.