Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen uppdrag vilar på tre ben, och består av en planenhet, en Mark- och exploateringsenhet samt en GIS-enhet (geografiska informationssystem).

Planenheten arbetar med såväl den strategiska övergripande planeringen och dess styrande dokument, såsom exempelvis kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för tätorten, liksom en mer detaljerad planering i form av detaljplaner.
Mark- och exploateringsenheten representerar kommunen som markägare, upplåter och försäljer mark, samt ansvarar för den kommunala tomtkön. GIS-enheten ansvarar och ajourhåller bl.a. kommunens primärkarta och övriga geografiska kartdatabaser.

 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Marcus Zetterqvist
Avdelningschef planeringsavdelningen
E-post

Henrik Lindmark Burck
GIS-samordnare
E-post

Josefin Ekbäck
Planarkitekt
E-post

Linn Palo
Plan- och markhandläggare
E-post

Magnus Mathiasson
Mark- och exploateringssamordnare
E-post

Mattias Heikkilä
Utredningsingenjör
E-post

Mirkku Korolainen
GIS-ingenjör
E-post

Sofie Rynbäck
Plansamordnare
E-post